220426 Pressmeddelande - Kommuniké från årsstämma

FIREFLY AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

 

Firefly AB höll årsstämma idag, den 26 april 2022, kl. 17.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 2,50 kr per aktie, totalt 15 003 500 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 52 364 588 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 28 april och utbetalningsdag blir den 3 maj.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.
Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 330 000 kr (315 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 110 000 kr (105 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2023.

Stockholm den 26 april 2022

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

 

  • FM